Názov zákazky: Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti

Súťažné podklady: