Názov zákazky: Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Súťažné podklady: