Názov zákazky: CSM - STAV s.r.o. - Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné využitie

Súťažné podklady: