Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. je od roku 2010 certifikovaný audítor.

Od roku 2010 až doposiaľ poskytuje svoje služby pre:

– obchodné spoločnosti,
– obce,
– neziskové organizácie,
– školy,
– bytové spoločenstvá,
– subjekty, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím priamo Ing. Slávku Molčanyiovú, PhD. :
– telefonicky : +421 905 647 435
– mailom: consulting.slavka@gmail.com
Audítorka vykonáva zápis do Registra partnerov verejného sektora. Bližšie informácie na tel. č.: 0905 310 336
Správa o transparentnosti za rok 2016 – v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Správa o transparentnosti za rok 2017 – v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014, so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútorným predpisom UDVA “Správa o transparentnosti”